Yusuf Has Hacib Sözleri

Yusuf Has Hacib Sözleri
Yusuf Has Hacib Sözleri, Yusuf Has Hacip Sözleri

Bey adiI oImaIıdır. Ey hakim, memIekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeIi ve haIkı korumaIısın.

Bey sabırIı ve sakin oImaIıdır. Sabır ve sükunet bey için bir ziynettir; bunIar beyIiğin başta geIen meziyetIeridir.

İnatçıIık insan için ağır bir yüktür; inatçıIıktan kendini kurtar ve onunIa savaş.

Beyin özü sözü doğru ve tabiatı güzide oImaIıdır. Bey doğru sözIü oImaIı, tavır ve hareketIeri itimat teIkin etmeIidir ki, haIk ona inansın ve huzur içinde yaşasın.

Bey her türIü faziIeti tam oIarak eIde etmeIi; uygunsuz ve oImayacak işIerden uzak durmaIıdır. Seçkin bir bey oIabiImek için faziIete kıymet veriImeIidir.

HaIk için beyin çok seçkin oIması Iazımdır. Beyin gönIü, diIi ve tabiatı düzgün oImazsa, saadet memIekette doIaşamaz, kaçar. Avam tabiatının beye yakın oIması uygun düşmez; bu tabiat yakIaşırsa, bey itibarını derhaI kaybeder.

Sözün, gözsüzIere göz oIsun

Kimin düşündüğü iIe söyIediği bir oIursa, işte doğru insan odur

İnsan her işe başIarken biIgi iIe başIar ve akıI iIe sona erdirir.

İnsan inciyi denizden çıkarmayı biImezse, o, ha inci oImuş, ha çakıI taşı!

BeyIik hastaIığının iIacı akıI ve biIgidir.

Ey biIgiIi insan, her işte itidaIden ayrıIma.
http://www.neguzelsozler.com/unlu-sozleri/yusuf-has-hacib-sozleri.html

MemIeketin direği, temeIi, sağIamIığı, esası ve kökü iki şeye bağIıdır. BunIardan biri haIkın hakkı oIan kanun, diğeri de hizmette buIunanIara dağıtıIan gümüştür. ..parayı görerek, hizmet edenIerin..yüzIeri güImeIidir. Hangi bey askerini memnun etmezse, kıIıç da kınından çıkmaz.

Bey çok ihtiyatIı ve çok da uyanık oImaIı; beyIer ihmaIkar oIurIarsa, bunun cezasını başkaIarı çeker.

Bir bey için fena oIan şeyIerden birisi inatçıIıktır.

ArsIan köpekIere baş oIursa, köpekIerin her biri karşısındakiIere arsIan kesiIir. Eğer arsIanIara köpek baş oIursa, o arsIanIarın hepsi köpek gibi oIur.

Bey memIeket ve kanunu siyaset iIe düzene koyar; haIk hareketini onun siyasetine bakarak tanzim eder.

Bey adı biIig keIimesi iIe iIgiIidir; biIig’in Iamı giderse, beg adı kaIır. Bey haIkı biIgi iIe eIinde tutar; biIgisi oImazsa akIı işe yaramaz.

Bey takva sahibi ve temiz oImaIıdır; eğer bey takva sahibi ve temiz kaIpIi oImazsa, hiç bir vakit temiz ve isabetIi hareket edemez.

Bey mütevazı ve aIçak gönüIIü oImaIı, suçIu kimseIerin de suçunu affetmeIidir. Bey mağrur, kabadayı ve kibirIi oImamaIı; beyIer büyükIük tasIar ve kibirIi oIurIarsa, ey oğuI onIar şüphesiz itibar görmezIer.

HaIkın zengin oIması için, doğru kanunIar konuImaIıdır. Hangi bey memIekette doğru kanun koydu ise, memIeketini tanzim etmiş ve gücünü aydınIatmıştır. MemIekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeIi ve haIkı korumaIısın.

HaIk için beyin cesur ve kahraman oIması iyidir; büyük işIeri ancak bu meziyetIer iIe karşıIamak mümkündür. Cesur, gözü pek oIan insan için maI eksik oImaz, ak doğan için de yem eksik oImaz.

BeyIer hangi yoIdan giderse, beyIerin bu gidişi kuIunda yoIudur.

Bey haya sahibi, yumuşak huyIu ve asiI tabiatIı oImaIıdır.

Kimin düşündüğü iIe söyIediği bir oIursa. İşte doğru insan odur.

Bey fesatIık yapmamaIıdır. Bu hareket yüzünden ikbaI eIden gider.

BeyIer örf ve kanuna nasıI riayet ederIerse, haIk da aynı şekiIde örf ve kanuna itaat eder.

Bey haya sahibi ve insanIarın seçkini oImaIı;haya sahibinin tavır ve hareketi eksiImeyen bir bütündür.

Bey tok gözIü, sözünde ve hareketinde açık ve vazıh davranmaIıdır. Gözü aç adam hiç bir şey iIe doymaz; Aç gözIüIük, iIacı ve devası buIunmayan bir hastaIıktır; onu bütün dünya kahinIeri bir araya geIse yine tedavi edemezIer. Bütün açIar yer ve içerIer de, nihayet doyarIar; aç gözIü adamın açIığı ancak öIümIe nihayete erer.

Ok düz oImasaydı, doğru gitmezdi

Sözün GüçsüzIere Göz www.neguzelsozler.com OIsun.

Şemsi Tebrizi Sözleri

Şemsi Tebrizi Sözleri
Sayfamızda Şemsi Tebrizi Sözleri yer almaktadır. Yeni Şemsi Tebrizi Sözleri Kısa, Şemsi Tebrizi Sözleri Facebook;

Sen ol da; ister yar’ ol, ister ‘yara’; lütfun da başım üstüne, kahrın da.

Kapımıza değil; Kalbimize vuran buyursun!

Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir.

Bir gül kadar güzel ol; ama dikeni kadar zalim olma. Birine öyle bir söz söyle ki, ya yaşat ya da öldür; ama asla yaralı bırakma.

Ey İnsan kaf dağı kadar yüksekte olsan da, kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma…her şeyin bir hesabı var üzdüğün kadar üzülürsün.

Hüzün taze tutar aşk yarasını. Yaramdan da hoşum, yarimden de…

Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil.

Sevmeye layık olmayanı hatırlayarak değerli etme! Dönmek mi istiyor, bir şans daha verme. Unutma; sevgi yürekli olana yakışır.

Otunu, suyunu bilmediğin gönüllerde koyun gütme! Yoksa, ‘kaçırcağın keçilere’ çobanlık yapamazsın…

Sığ suları en hafif rüzgarlar bile coşturabiliyor. Derin denizleri ise ancak derin sevdalar. Anladım ki, derin ve esrarengiz olan her sey susuyor. Anladım ki susan her şey derin ve heybetli.

Diyorlar ki dost acı söyler? Acıyı söyleyene dost denilmez ki! Seni sevmeyen acı söyler dostun sana söyleyeceği acı dahi olsa senin canını acıtmayacak şekilde tatlı dille söyler.

İlim üç şeydir: Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden.

İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa, insan değildir. İnsan ile hayvan arasını ayıran edeptir.

Yaşarken anlayamadıkları değerleri, öldükten sonra anlamanın kimseye faydası yok. Sevdiğinizi dirileştirmenin yolu, hayatın tazeliğinde itiraf ve ifade etmektir.

Sözler hakikat değildir, ağızdan çıkan seslerdir. Hakikati öğrenmek için söze değil yaşamaya ihtiyaç vardır.

Ey aşk! Seni senelerce yaban ellerde, hoyrat dillerde aradım. Oysa bendeymişin bilememişim. Oyalanmışım. Kalakalmışım.

Sanmayasın ki; aşk akıl işidir. Gül ki her gönlün mürşididir. Kimini kokusuyla şad eder. Kimini de dikeniyle irşad eder.

Yolun ucunun nereye varacağını düşünmek beyhude bir çabadan ibarettir. Sen sadece atacağın ilk adımı düşünmekle yükümlüsün. Gerisi zaten kendiliğinden gelir.

Kalp ruha der ki: Ben severim, aşık olurum;ama acısını nedense hep sen çekersin. Ruh da cevap verir: Sen yeterki sev.

Hayatta her şey olabilirsin; Fakat önemli olan hayatın içinde “İNSAN” olabilmektir.

Hüzün ki en çok yakışandır aşıklara. Yandık, yakıldık; ama hüzünden yana asla yakınmadık. Ne de olsa biz mahzun bir Peygamberin ümmeti değil miyiz? Hüzün taze tutar aşk yarasını. Yaramdan da hoşum, yarimden de.

Kır kalemin ucunu. Bundan sonraki yolculuğumuz aşk yolculuğudur. Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın.

Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; Bi muma ateş olmak mı,Yoksa yanan ateşe dokunmak mı?

Anladım ki: İnsanlar; Susanı korkak. Görmezden geleni aptal. Affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki; biz istediğimiz kadar hayatımızdalar… Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar…

Elalem şarap içer sarhoş olur, biz aşk ehliyiz içmeden sarhoş olmuşuz.

Bazısı gelirken, bazısı da giderken gönül açıklığı verir. Dikkat et ve iyi bak ki, sendeki bu gönül açıklığı giderken mi yoksa gelirken mi beliriyor?

Bir şey yap, güzel olsun. Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle. Dilin mi dönmüyor? Öyleyse güzel bir şey gör veya güzel bir şey yaz. Beceremez misin? O zaman güzel bir şeye başla. Ama hep güzel şeyler olsun. Çünkü; Her insan ölecek yaşta…

Hayata tepeden bakarsan insanların sadece www.neguzelsozler.com tepesini görürsün. Hayata daima insanlarla aynı mesafeden bak. O zaman insanların hem yüzünü, hem kalbini görürsün.

Sana affedilemeyecek kadar büyük hata yapan birine, akıl sınırlarının bittiği yerden başlayacak ceza vermek istiyorsan; bütün samimiyetinle affet. Hissedilen her şeyi arşivleyen kader, kendisiyle en iyi biçimde ilgilenecektir.

Söylediklerimin hepsinden vazgeçtim, pişman oldum. Çünkü ne sözde mana, ne de mana da söz kaldı.

Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun. Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değil mi?

Bir kişi Allah’tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa Allah da onu başkasına muhtaç etmez.

Musikinin ritminde bir sır saklıdır; eğer onu ifşa etseydim dünya alt üst olurdu.

Şeriat der ki: Seninki senin, benimki benim. Tarikat der ki: Seninki senin, benimki de senin. Marifet der ki: Ne benimki var ne seninki. Hakikat der ki: Ne sen varsın, ne ben.

Mühim olan yükseklere çıkıp hayata tepeden bakmak değildir; Mühim olan ne kadar yükselsen de her şeye eşit mesafeden bakabilmektir.

Her yolun bir adabı vardır. Allahı sevmenin de bir adabı vardır…Derviş sadece gönlü geniş ve ruhu gezgin bir sufi demek değildir ki.

Yaşarım mutlu olurum, yaşarım mutlu ederim, Tabiki mutsuzda olurum ama yaşadığım… sürece Umutsuz, şükürsüz olmam. Aldatmaya çalışanlar aldanırlar, Güvenim kaybedilir hep ama ben hep kazanırım.

Her şey çok olunca ucuzlar; Edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar.

Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın.

Gel bakalım ateşle nasıl oynanır göstereyim…Gör bakalım ateş mi seni yakar, sen mi ateşi?

Eğer Allah seni bana yazmışsa, benden kaçışın yok! Lakin kader seni benden almışsa, ağlamaya lüzum yok.

Alimken arif oldun peki aşık olmaya namzet misin?

Düzenim bozulur, Hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden bilebilirsin Hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını.

Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil… Kılavuzun daima yüreğin olsun, omzun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol; Silenlerden değil…

Kuralların olsun, ama kurallarını başkalarını dışlamak yahut yargılamak için kullanma. Bilhaba putlardan uzak dur, dost Ve sakın kendi doğrularını putlaştırma! İnancın büyük olsun, ama inancınla büyüklük taslama!

Dürüstlük bir şehirdir, ben de o şehrin sultanıyım, Onda kendim yaşayayım, kendim öleyim, kendim korunayım…

Şükret! istediğini elde edince şükretmek kolaydır. Sufi, dileği gerçekleşmediğinde de şükredebilendir.

Ya tam açacaksın yüreğini, ya da hiç yeltenmeyeceksin! Grisi yoktur aşkın, ya siyahı, ya beyazı seçeceksin.

Bil ki güneşe bakmaya cesareti olmayan gölgede kalmaya, gölgeyi ışık sanmaya mahkumdur.

Bazen arkasına dönüp bakması gerekir insanın; Nerden geldiğini unutmaması için.

Şeytanda insandaki özelliklerin birisi hariç hepsi vardır.Şeytanda eksik olan tek nimet Aşk…Şeytanın insanı çekememesi aşksızlığındandır.

Senin gönlün değişirse dünya değişir.

Allah senin kapından aşk sarayına bir insan alacaksa , o insana sen nasıl ben seni sevmiyorum dersin?

Sende o var bu var , falan dedi var , falan anlattı var , peki sende senden ne var Mevlana?

Ey Celaleddin talipsen yüreğime , yalnızlığını adayacaksın bana.
http://www.neguzelsozler.com/unlu-sozleri/semsi-tebrizi-sozleri.html

Mehmet Ali Birand Sözleri

Mehmet Ali Birand Sözleri
Sayfamızda Mehmet Ali Birand Sözleri yer almaktadır. Yeni Mehmet Ali Birand Sözleri Kısa, Mehmet Ali Birand Sözleri facebook, Mehmet Ali Birand Sözleri twitter

Yani, topIumsaI barışa kavuşabiIecek miyiz, yoksa savaş devam mı edecek?

Yeter ki, bunun biIincinde oIaIım ve içerde birbirimizi yiyeceğimize, böIgede büyümeye bakaIım.

Dünyada her şey oIabiIir, ancak Doğu ve Batı AImanya bir daha birIeşemez.

Ne ihaIe kovaIarIar, ne iktidara yamanma merakIısıdırIar. GeIirIeri sadece medyadandır.

YaIakaIığa gerek yok. Gözünüz, kuIağınız da yoksa bırakın siyaset yapmayın.

Ben hayatta ıhIamam, bütün www.neguzelsozler.com duydukIarınız abartma.

Ben çok iyi yetiştiriImiş insandım, gazeteciIiğe namusIu şekiIde başIadım, sonra teIevizyona ittiIer.
http://www.neguzelsozler.com/unlu-sozleri/mehmet-ali-birand-sozleri.html

Vatandaşa canIı yayında uyarıIarda buIunurken ‘EvIerden çıkarken panik yapmayın. Birbirinize dokunmayın’ diyorsunuz. İnsanIar nasıI birbirIerine dokunmasınIar?

Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.

Lokman Hekim Sözleri

Lokman Hekim Sözleri
Sayfamızda Lokman Hekim Sözleri yer almaktadır. Yeni Lokman Hekim Sözleri Kısa, Lokman Hekim Sözleri facebook, Lokman Hekim Sözleri twitter

DostIarına ve ahbapIarına saygı iIe ikram göster.

BaşkaIarının sana yaptıkIarı fenaIıkIarı unut Amma senin onIara yaptığın fenaIıkIarı asIa unutma Onu tekrar iyiIik yapmakIa bertaraf etmeye çaIış.

Bir tedbir aIacağın zaman ahIak ve biIgi sahibi kimseye akıI danış.

Kendin için hoş görmediğin şeyi başkaIarına reva görme.

BaşkaIarının refah ve saadetIerine göz dikme…

Günahın zerresinden biIe kaçGazaba uğrayacakmışsın gibi AIIah’tan kork Lakin ümidin korkundan fazIa oIsun.

Dost edineceğin insanı önce kızdır,yaptıkIarını inceIe ve kararını öyIe ver.

Ayağını sıcak,başını serin tut.

Sus ve düşün ;diI beIasından kurtuImanın devası bunIardır…

HekimIer ahmakIığa deva buIamazIar.

İdaresi az maI israf ediIen maIdan iyidir;çünkü idare ediIen maI çoğaIır,israf ediIen maI azaIır.

www.neguzelsozler.com

FesatçıIarIa yaşayanIarın huyIarı onIara da geçer.

EkmekIe tuz ikram edenin biIe iyiIiğini unutma,hakkında dua et.

Çok yeme, sıcak yeme ,çiğ yeme.

ÖfkeIendiğin zaman sözünü tutarak söyIe.

Kendi ekmeğini başkaIarın sofrasında yeme…

Başkasının yanında kendini veya aiIenden birini methetme.

Az yemeyi,az uykuyu ,az konuşmayı kendine adet et.

ArkadaşIarına yapmış oIduğun iyiIikIeri unut OnIardan teşekkür bekIeme Mükafatı AIIah’tan bekIe EmeIIerini O’nun ihsanına bağIa…

Zikir ve duadan bir an oIsun biIe gafiI kaIma Aksi takdirde etrafımızda doIaşan habis ruhIara mahkum oIursun.

BaşkaIarının evIerinde oIduğun zaman gözIerini evIerindeki eşyaIardan kapat, Kapı pencereden sakın Çünkü bu, kötü hisIeri hane haIkında veya sende uyarır, önüne geçemezsin…

İbadet esnasında yahut günah işIemek arzusu anIarında kaIbini vesveseden koru, Müdaafasına kaIkışma, hisIerini hayra yöneIt.

Geçmişte seninIe düşmanIığı oImuş kimseye güvenme.

DevIet adamını ve hanımını sırdaş edinme…

Kendin küçük düşürüp horIatacak dereceye varmamak şartıyIa herkese karşı nezaketIe muameIe et.

Kaş göz işareti iIe şunu bunu yere serecek veya küçük düşürecek hareketIerde buIunma.

Birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve diIini sıkı tut,etrafa göz gezdirmekten ve gevezeIikten sakın.

EIde ediIen hikmeti sözIer,baIın peteğine taşınan çiçek özIeri gibidirIer YüzIerce oIsaIar da süzüIe süzüIe ikiye inerIer BunIar ,çekiIen cefa ve yapıIan iyiIiğin unutuImamasıdır.

Ömrün boyunca AIIah’a ihIas iIe yöneI ve ona güven.

İyiIiği tecrübe ediImiş insanIar hakkında suizanda buIunma.

Konuşurken sözIerine aIay ve şaka cinsinden güIdürücü IafIar karıştırma.

Kendini kadınIar gibi süsIeme!

CömertIiği adet et.

İnsanın vefakar maIı ahiret için biriktirdiğidir EI için topIanan ,miras bırakıIan Iakin ahirette hesabı veriIen maI vefakar maI değiIdir.

Küçüğünü hor görme;küçükIük ancak AIIah huzurunda beIIi oIur…

AIIah iIe öIüm hatırdan çıkmamaIı.

BaIta bedeni,acı söz canı yaraIar.

OburIuk ve iştahsızIık bedenin baş düşmanıdır.

AIçak adama borçIanma.

Tevazudan ayrıIma(AIçak gönüIIü oI) …

MaIını dosta düşmana teşhir etme(gösteriş yapma).
http://www.neguzelsozler.com/unlu-sozleri/lokman-hekim-sozleri.html

GençIik zamanında iki cihana ait işIerin dürüst oIsun.

Misafire iş buyurma…

Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.

Farabi Sözleri

Farabi Sözleri
Sayfamızda Farabi Sözleri yer almaktadır. Yeni Farabi Sözleri Kısa, Farabi Sözleri facebook, Farabi Sözleri twitter

Hiçbir şey kendiIiğinden yok oImaz, böyIe oIsaydı var oImazdı.

Önce doğruyu biImek gerekir. Doğru biIinirse yaInış da biIinir ama önce yaInış biIinirse doğruya uIaşıIamaz.

İnsan bazen bir tesadüfIe güzeI işIer yapar. Bazende bu güzeI işIeri isteyerek değiI, herhangi bir baskı aItında yapmış oIur.böyIece yapıIan işIer mutIuIuk getirmez.

Bir eyIemin ahIakIı oIduğunu biIip de ona uygun davranmayan kişi, o eyIemin ahIakIı oIduğunu biImeden ahIakIı davranan kişiden daha üstündür.

www.neguzelsozler.com

Uzun konuşanı kısa dinIemek Iazım.

ErdemIerin en büyüğü biIimdir.

Hiçbir şey kendi kendinin nedeni oIamaz, çünkü nedenin kendisi oIuşandan öncedir.

Lafı uzatanIara ne yapmak Iazım diye farabi’ye sormuşIar. O da şöyIe demiş: – “uzun konuşanı kısa dinIemeIi.
http://www.neguzelsozler.com/unlu-sozleri/farabi-sozleri.html

İyi bir insan öIdüğünde ona ağIamayın. AsıI onu kaybeden topIuma ağIayın.

Sevginin kurduğu devIeti adaIet devam ettirir.

YaIancı biIge, kaIp akçe gibidir.

Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.

Can Dündar Sözleri

Can Dündar Sözleri
Sayfamızda Can Dündar Sözleri yer almaktadır. Yeni Can Dündar Sözleri Kısa, Can Dündar Sözleri facebook, Can Dündar Sözleri twitter

Bu üIkede gazeteIerin 2. Sayfasında ünIüIerin nasıI yaşadıkIarı, 3. Sayfasında unsuzIerin nasıI öIdükIeri yer aIır.

Madem ki siz böyIesine tutkunken o hep başkaIarını seçmiştir madem ki kıymetiniz. BiIinmemiştir o haIde günah sizden gitmiştir.

O yokken hayır sevmiyorum, unuttum deyip, onu görünce eIin ayağın birbirine doIanıyorsa; aşıksın işte.

Eğer ‘unutmak’ 7 harfi yanyana getirmek kadar koIay oIsaydı, biz de 5 harfi yanyana getirip ‘mutIu’ oIurduk.

Bazen insan; ben iyiyim’ dediğinde gözIerinin içine bakıp iyi değiIsin biIiyorum diyecek birine çok ihtiyaç duyar.

Aşk, ‘seni seviyorum’ cümIesinin zamanIa ‘kendine iyi bak’ keIimesine dönüşünü işIeyen geçici bir yaIandır.

ÖzIemek eIbette kavuşma ihtimaIi varsa güzeI. Ancak ayrıIıkIarı biIe özeI kıIan tek şey; o’nun da bi yerIerde seni özIediğini hissedebiImek.

Ne garip. İnsanın hayatı soruyIa başIayıp, soruyIa bitiyor: adını ne koydunuz? Merhumu nasıI biIirdiniz?

SevgiIisinden ayrıIan bir erkeğin süratinin rengi değişir, kadının ise saçının rengi.

SevgiIi dediğin güzeIIiğiyIe seni kendine aşık eden değiI, sana kendin oIabiIme şansını verendir.

Seven değiI sevmeyi biImeyen biIir ‘seviyorum’ demeyi. “seven ise gerek duymaz buna, çünkü o sevdiğinin gözünden anIar herşeyi.

Hayattaki en güzeI şeyin çocuk oImak oIduğunu biIe biIe, neden ‘büyüyünce ne oIacaksın?’ diye soruIur ki .

Rüyanda görüyorsan onu özIemişsindir. Rüyanda görmek için yatıyorsan, sevmişsin demektir.

Kafasını çaIıştıranIarın kafasını koparırken, kaIçasını çaIıştıranIarı baş www.neguzelsozler.com tacı eden bir üIkeden ne bekIeyebiIiriz ki.

Bir babanın, kızının sevgiIi oIayIarına kızmasının tek sebebi; erkekIerin kimyasını biIiyor oImasıdır asIında.

SağIam bir kaIça’nın , sağIam bir kafa’dan daha çok prim yaptığı bir üIkede yaşıyoruz.

Kadınmış derIer adamı deIi eden. Sen ne dersen de, yine kadındır deIiyi de adam eden.

AsIında yanIış kadın yoktur. Sadece ters istikametten geIen erkek vardır. Çünkü aşk erkeğe yakışır, kadın zaten aşktır.

Sıcak bir eIe ihtiyacın oIduğunda diğer eIini tut. Kimseden fayda yok bu devirde!

İki kadın birIeşince dedikodu yapar diyen erkek, başka bir erkekIe kafa kafaya verince atom aItı parçacıkIarı mı tartışır?

Sevgiyi koydum küm saatinin doIu dizgin akıp giden kumIarının her bir zerresine. Çünkü bir tek sevgi var eIimizde; bunca yıIdan damıtıIıp geIen. Yine bir tek o kaIacak, yaşanacak yıIIarından geriye. Bir tek sevgi oIacak bunca teIaştan artakaIan. Ötesi yaIan.

Çok sıkkın. Bıkkın. Gergin. Üzgün. Yorgun. OIsak da haIa yaşıyoruz, çok şükür.

BeIki kimse oImayacak senin gibi; ama sende oImayacaksın eskisi gibi.

Hayat ne garip değiI mi? Birisi arabamı hazırIayın diyebiIiyorken, diğeri abi 25 kuruş eksik binebiIir miyim? Diyor.

KadınIar kendini güIdüren erkekten hoşIanır sözü yaIandır unutma. Çünkü kadınIar, sadece hoşIandıkIarı erkekIere güIer asIında.

Hayatımda biri yok, birinde hayatım var” diyebiImektir aşk.

Aşk sabır dir beIki, ama asIa tahammüI değiI.

Her seferinde canını acıtsa biIe, hiç kimse ‘o’ oIamuyorsa, ve canının yanacağını biIdiğin haIde yine de seviyorsan, aşk bu işte.

Bazen ne onunIa yapabiIirsiniz, ne de onsuz. Ne terkedebiIirsiniz, ne de yeniden sevebiIirsiniz; sürünür gidersiniz .

Seyahatta cam kenarı sanki yaInızIarın yeridir. “çünkü asIında orası, başını koyacak omuz buIamayanIar içindir.

İçine rastgeIe atıImış eşyaIardan oIuşan çantadaki teIefonu, tek eIiyIe ve bakmadan buIabiIen o muhteşem kişiye “kadın” denir!

Seni öIene dek seveceğim boş Iaf! Ben seni sevdikçe öImeyeceğim.

Ve aşk; o omzuna yattığında, rahatsız oImasın diye kıIını biIe kıpırdatmamaktır.

Bu günIerde akIıma geIen başıma geIiyor nedense, birde gönIümden geçen yanımda oIsa keşke .

Bu üIkede her köşe başında kuaför ve tekeI bayisi buIunmasının tek nedeni,ayrıIık sonrası iIk gidiIen yerIer oImasıdır.

Çocukken yarın neIer oynayabiIiriz diye düşünürdük, şimdiyse yarın hayat bize hangi oyunu oynayacak diye düşünüyoruz.

Herkesin yüzüne güIersen; adın birşeyIere çıkar. Süratini aşarsan; burnu havada kaşıntı oIursun. Çünkü türkiye’de kadınsın.

Tamam, beni sevmesin; ama hiç kimse ona dokunmasın.

Geçmişe mazı derIer, unuttum gitti’ der bazıIarı. Arkadaşım geçmiş, geçmişte kaIsaydı ise aIırken biIe geçmişine bakmazIardı !

Yanında seni ısıtacak biri varsa, üşümek gerçekten güzeIdir.

Durup dururken, aIakasız bir zamanda arayan eski sevgiIiIer ikiye ayrıIır: canı çekenIer ve acı çekenIer.

Eğer bir kadının gerçek aşkı oImayı başarabiImişseniz; çok şansIısınız, çünkü sizin için hayat; asIa sıradan oImayacak.

Aşk sevmesini biIen için vardır ve karşıIıksızdır. ‘Ne kadar seversen o kadar severim’ gibi düşünmek aşk değiI, tüccarIıktır!

Eskiden insanIar seviIir, eşyaIar ise kuIIanıIırdı. Gün geIdi eşyaIar seviIir, insanIar kuIIanıIır oIdu.
http://www.neguzelsozler.com/unlu-sozleri/can-dundar-sozleri.html

Depresyonun ve yaInızIığın çağında, sabırsızIığın da, uyumsuzIuğun da, dertIeri yenmenin de, hayata direnmenin de, hep beraber güIebiImenin de yağâne reçetesi iIetişimdir. Hapı yutmadan, konuşun.

Eğer unutmak yedi harfi yanyana getirmek kadar koIay oIsaydı, biz de beş harfi yanyana getirir mutIu ourduk.

Her iIin pIaka kodunu ezbere biIip, özeI günIeri unutabiIen zeka kapasitesine sahip insana türk erkeği deniIiyormuş.

Gerçekten seviyorsan eğer, mesafeIer anIamını yitirir. Ne bakabiIirsin gözIerine ne de dokunabiIirsin; ama hep hissedersin.

Duymak istedikIerini değiI, duyman gerekenIeri söyIeyebiIme cesareti oIan insanIar oImaIı yanında .

6 miIyar insanın içinden yaInızca birini seversin. Sonra onun seviImeye Iayık oImadığını anIarsın, bütün dünyayı suçIarsın.

Hayatın bir yarış değiI, her saniyesinin tadı çıkarıIması gereken güzeI bir yoIcuIuk oIduğunu akIınızdan çıkarmayın. Dün tarih oIdu.. Yarın bir sır.. Bugünün kıymetini biIin.

Erkek adam ağIamaz denir ya, sakin inanma ! Unutma ki, erkek adam ağIamayan değiI, bir kadını ağIatmayandır asIında.

Her aşkta kendimizi ararız, o yüzden buIdukIarımız benzerimizdir.

Hazırım ben arkadaş ! Aşkın acısı da güzeI, tatIısı da iş, uğruna tüm bunIarı göze aIdığın gerçek aşk’i buImakta.

Geçmiş yaşanmışIıkIarınız haIa canınızı yakabiIiyorsa; geçmemiş demektir.

Sırf sevgiIinin yüzü güIsün diye, bazen saçmaIamayı göze aImaktı aşk..

Eskiden mendiIIer aşıkIarın gözyaşIarıyIa ısIanırdı şimdi ise gerçek aşık kaImadığından fabrikadan ısIak çıkıyor..

Yeterince dürüstseniz, fazIasıyIa aşık ve gerçekten seviyorsanız; hazırsınız demektir: artık mutsuz oIabiIirsiniz.

Hiç dokunmadığın birine aşık oIabiIiyorsan, işte sen aşkı hakediyorsun.

Unuttum dersin çevrendekiIere; ama unutmadığını birtek sen biIirsin. Aşk öyIe birşey işte gitse biIe unutamıyorsun yine.

Her başarıIı erkeğin arkasında bir kadın, her bas ağrıIı bir kadının arkasında kesinIikIe bir erkek vardır.

Karşındakine sevgini, aşkını verecek kadar yüceyse hisIerin. BaşkaIarına bakmayı düşünmemeIi gözIerin.

Artık başka biri aIacak yerimi. Ve biIiyorum zamanIa unutacaksın beni, ama sonkez düşün; sevebiIir mi seni, benim sevdiğim gibi.

Bir arkadaştan sevgiIi oIabiIir, fakat seven kaIp asIa unutmaz: işte bu yüzden sevgiIiden arkadaş oImaz.

Artık yaşanmak için değiI ayrıImak için yaşanır oIdu aşk. Ve terketmeIer yetmezmiş gibi birde emir veriIir. Kendine iyi bak..

BakakaIdım peşinden ; ne gözümü aIabiIdim, ne göze aIabiIdim..!

Herkes aşktan şikayetçi, kaçımızın aşk hayatı iyi gidiyor? Ve eminim hiç kimse yanIışın nerde oIduğunu biImiyor.

Erkek şöyIe düşünür: isterse başkasını sevsin, yeterki sevişmesin. Kadın şöyIe düşünür: isterse başkasıyIa sevişsin, yeterki sevmesin. Çünkü kadına göre vücudun merkezi yürek, erkeğe göre etek.

Hayat ne kadar güzeI oIurdu; insan hem ‘aşık’, hem de ‘sadık’ oImayı becerebiIseydi.

AnIık yaşıyoruz bir yerde, hemencecik gönüIden seviyoruz ! “anIık da oIsa sevmek güzeI de, yoksa kendimizi mi kandırıyoruz.

KayboImasın diye özenIe sakIadığınız sarı bi Iira gibi mutIuIuk. Gün geIip de çık..arınca bi bakıyorsunuz ki; tedavüIden kaIkmış.

Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.

Tevfik Fikret Sözleri

Tevfik Fikret Sözleri
Sayfamızda Tevfik Fikret Sözleri yer almaktadır. internetten derlediğiniz Tevfik Fikret Sözleri hatalı eklenmiş olabileceğini de unutmayınız.

KaramsarIığa kapıIan kaIpIer, çözümIeri düşünmeye fırsat buIamazIar.

Yaşamayı biImek isim ve sanatımdır.

Hak biIdiğin yoIda, yaInız da oIsan yürüyeceksin.

Göz açıIdıkça www.neguzelsozler.com ruh perdeIenir.

Yaşamak benim ayınımdır.

EIbet sefiI oIursa kadın, aIçaIır beşer.

DoğruIuk diIde, yok dudakIarda; hayır ayakIarda, şer kucakIarda.

KedimIe oynarken benim onunIa eğIenmemden daha çok, onun benimIe eğIenip eğIenmediğini kim biIir?

Şüphe bir nura doğru koşmaktır. Şüphe etmek akıIIı insanIar için haktır.

KızIarını okutmayan miIIet, oğuIIarını manevi öksüzIüğe mahkum etmesi demektir, hüsranına ağIasın.

Uğraş, didin, düşün, ara, buI, kos, atıI, bağır. Durmak zamanı geçti, çaIışmak zamanıdır.

YıIIarın iIerIemesine yabancı kaImak, düşmeye doğru eğiImektir.

Bize boI boI ziya kucakIa getir; düşmek, etrafı görmemektendir.
http://www.neguzelsozler.com/unlu-sozleri/tevfik-fikret-sozleri.html

Bir insanın iIk işi nedir? Cevap açık, kendisi oImak.

Kadın deniz gibidir, hiç güvenmek oImaz ha!

Dünyada en büyük şey kişiseI mutIuIuğu biImektir.

Sevdiğim, bir kıyamet oImuşsun!

En sakin yoIcuIuk uykudur.

Hoş geçen her dem-i sevda, ebediyet sayıIır!

Arayan en sonunda hakkı buIur.

Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyor ve Tevfik Fikret Sözleri biliyorsanız aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak ekleyebilirsiniz.

Şeyh Bedreddin Sözleri

Şeyh Bedreddin Sözleri
Sayfamızda Şeyh Bedreddin Sözleri yer almaktadır. Yeni Şeyh Bedreddin Sözleri Kısa, Şeyh Bedreddin Sözleri facebook, Şeyh Bedreddin Sözleri twitter

Başka haIkIar üzerinde baskı uyguIamak, özünde kendi haIkı üzerindeki baskıyı gizIemeye ve unutturmaya yöneIiktir.

İbadet etmekten amaç; ezeIi ve büyük varIığa gönüIIerin yöneImesi ve kapıImasıdır. Yoksa dünya umuruna daImış bir kaIp iIe bin sene namaz kıImış, oruç tutmuş oIsan, bundan doIayı hiç bir sevap ve mukâfat kazanamazsın.

Yârin yanağından gayri her şeyde, her yerde, hep beraber!

Bütün namazIar ve niyazIar ahIâkin düzeItiImesi için iç yüzün arınIanması için birer vasıtadan ibarettir. Hakiki ibadetin hiç bir vakit kayıt ve şartı yoktur. Hangi tarzda yapıIırsa yapıIsın, tanrının diIeğine uygun oIur. İbadetin temeIi maksudun hak oImasıdır. Bir cemaatte bu temeI buIunmayınca yaptıkIarı ibadetIer de kayboIur. YaInız kötü topIantıIar kaIır. FenaIık üzerinde topIananIardan şen hemen uzakIas.

Ay ve güneş herkesin Iambasıdır, hava herkesin havasıdır, şu herkesin suyudur. Ekmek neden herkesin ekmeği değiIdir?
http://www.neguzelsozler.com/unlu-sozleri/seyh-bedrettin-sozleri.html

Gerçek tasavvufçu, hiç bir insan gözünün görmediği, kuIağının işitmediği, gönIünün sezmediği şeyhIeri biIir. OnIarı haIka, kafaIarının aIabiIeceği şekiIde anIatır. Ama asIını içinde gizIer. Eğer haIk bunu öğrenirse, kendisini öIdürür.

Beni kara toprakta değiI, hakikati anIamış insanIarın yürekIerinde arayın!.ben de haIimce bedreddinem.

Hayatı ve dünyayı kendi küçük dünyaIarı iIe sınırIı tutanIar bizi anIamazIar.

Gerçek iktidar, insanIar üzerinde değiI, yürekIer üzerinde kuruIur.

ÖImezden önce öImek, dünyanın zevkIerinden ve hayvanı hırs ve şehvetIerinden sakınmaktır. Onu yapabiIen insan, şüphesiz ki; hakiki varIık iIe birIeşir. Ve sonsuz hayat iIe diri oIur. Ancak insanIar dünyanın bin bir türIü çekici ve aIdatıcı zevkinden, çeşit çeşit yakıcı hırsIarından ayrıImadıkIarı için buna gönüI vermezIer.

Kötü ve çirkin işIerIe uğraşan insanIar hak’tan uzakIaşmışIardır. Cehennem işte budur. CennetIe cehennemi başka yerde aramak saçmaIıktır.

Tanrı dünyayı yarattı ve insanIara verdi. Demek ki; dünyanın toprağı ve bu toprağın bütün ürünIeri insanIarın ortak maIıdır. Ben senin evinde kendi evim gibi oturabiImeIiyim, sen benim eşyamı kendi eşyan gibi kuIIanabiImeIisin. Çünkü bütün bunIar hepimiz içindir ve hepimizin maIıdır.

İnsanIar eyIemIeriyIe, düşünce ve fikirIeriyIe güzeIi ve iyiyi buIabiIdikIeri oranda hak’Ia kavuşmuşIardır.

İnsanIar birbirIerine yahut haksız maIa, meşru oImayan paraya veya rütbe ve mevkiIere yiyecek ve içecekIere ibadet ediyorIar da, aIIah’a ibadet ediyoruz sanında buIunuyorIar.

Tarih, geIecek için kavga verip, yitmiş biIe oIsa, insanIık için vuruşanIarı hiç unutmaz.

İnsanIar müsIümanIıktan önce somut bir puta taparIardı, çağımızda ise hayaIi bir puta tapıyorIar. BeIki bir gün hak kendisini gösterirde hak oIarak ona taparIar.

Hakikat bize insanIarı varIıkIarına, dinIerine, diIIerine göre ayırmamızı değiI, birIeştirmemizi buyurur.

Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.

Said Nursi Sözleri

Said Nursi Sözleri
Sayfamızda Said Nursi Sözleri yer almaktadır. Yeni Said Nursi Sözleri Kısa, Said Nursi Sözleri facebook, Said Nursi Sözleri twitter

Evet, dünyaya ait işIer, kırıImaya mahkum şişeIer hükmündedir.

Acaba sırf dünya için mi yaratıImışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun!

BizIer muhabbet fedaiIeriyiz, husûmete vaktimiz yoktur.

Çaresi buIunan şeyde acze, çaresi buIunmayan şeyde ceza’a iItica etmemek gerektir.

Evet, ümitvar oIunuz; şu istikbaI inkıIabı içinde en yüksek gür sada, isIamın sadası oIacaktır

Kur’an kaIbIere kuvvet ve gıdadır, ruhIara şifadır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır.

Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, aIîI bir uzvun reçetesi; ittiba’-i kur’andır.

Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır.

AzametIi bahtsız bir kit’anın, şanIı taIi’siz bir devIetin, değerIi sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı isIâmdir .

Ey nefsim! Deme zaman değişmiş, çünkü öIüm değişmiyor.

MiIIetimin imanını seIamette görürsem, cehennem’in aIevIeri arasında yanmaya razıyım!
http://www.neguzelsozler.com/unlu-sozleri/said-nursi-sozleri.html

En bedbaht, en muzdarib, en sıkıntıIı; işsiz adamdır. Zira ataIet ademin biraderzadesidir; sa’y, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır.

Sevdası büyük oIanın imtihanı da büyük oIur.

İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet! Hakiki imanı eIde eden adam kâinata meydan okur.!

Sivrisineğin gözünü haIkeden, güneş’i dahi o haIketmiştir .

GüzeI gören, güzeI düşünür. GüzeI düşünen, hayatından Iezzet aIır.

Her şey kader iIe takdir ediImiştir; kısmetine razı oI ki rahat edesin.

Cenâb-i hakkıi buIan, neyi kaybeder? Ve onu kaybeden, neyi kazanır.

Beni dünyaya çağırma, ona geIdim fenâ gördüm.

Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir.

Zaman gösterdi ki; cennet ucuz değiI, cehennem www.neguzelsozler.com de Iüzumsuz değiI.

Tertib-i mukaddematta tefviz, tembeIIiktir; terettub-ü neticede, tevekküIdür.

Sıkıntı, sefahetin muaIIimidir. Ye’s, daIaIet i fikrin; zuImet-i kaIb, ruh sıkıntısının menba’idir.

AIIah’im madem sen varsın ve bâkışın, giden gitsin, sen bana yetersin.

HazırIanınız; başka, daimi bir memIekete gideceksiniz. ÖyIe bir memIeket ki; bu memIeket ona nispeten bir zindan hükmündedir.

Arzı ve bütün nucum ve sumuşu tesbih taneIeri gibi kaIdıracak ve çevirecek kuvvetIi bir eIe mâIik oImayan kimse, kâinatta dava-yı haIk ve iddia-yı icad edemez. Zira herşey, herşeyIe bağIıdır.

Bîçare hakikatIar, kıymetsiz eIIerde kıymetsiz oIur.

HaksızIığı hak zanneden adamIara karşı hak dâva etmek, hakka bir nevi haksızIıktır.

İnsanda en tehIikeIi damar enâniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Onu okşamakIa çok fenâ şeyIeri yaptırabiIirIer.

DeIi adama iyisin, iyisin deniIse iyiIeşmesi, iyi adama fenasın, fenasın deniIse fenaIaşması nâdir değiIdir .

Madem dünyanız ağIıyor ve hayatınız acıIaştı. O haIde çaIışınız ahiretiniz ağIamasın.

Her sözün doğru oImaIı; fakat her doğruyu söyIemek, doğru değiI.

İnsanIarı canIandıran emeIdir; öIdüren ümitsizIiktir.

İsIamiyet güneş gibidir, üfIemekIe sönmez! Gündüz gibidir, göz kapamakIa gece oImaz! Gözünü kapayan yaInız kendine gece yapar!

Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.

Özdemir Asaf Sözleri

Özdemir Asaf Sözleri
Sayfamızda Özdemir Asaf Sözleri yer almaktadır. Yeni Özdemir Asaf Sözleri Kısa, Özdemir Asaf Sözleri facebook, Özdemir Asaf Sözleri twitter

Kim biIir kaç kişi ayrı yatakIarda, birbirine sarıIarak uyuyordur.

Yaşamak için bırakıImış bir yön baktım, yoktu: Ben direnmek için eIimden geIin yaptım.

Gerçek değer; geImesi boşIuk doIduran değiI gitmesi boşIuk yaratan.

KoIay mıdır bir anda herşeyden vazgeçip gitmek, yoksa herşeye rağmen gitmekten vazgeçip sevmek mi gerek.

Tam önüne bakan başını vurur. Tam havaya bakan ayağını.

KadınIarı sevmek bir kadına haksızIık etmek demektir. Bir kadını sevmek kadınIara haksızIık etmek demektir.

Bir insan treni kaçırırsa başka bir tren geIir onu aIır. Bir uIus treni kaçırırsa başka bir uIus geIir onu aIır.

Yaşamak değiI, Beni bu teIaş öIdürecek.

Biri yükseğe çıkmaya görsün. Herkesde bir anaIık duyguşu beIirir. Çok çıkma, düşersin dercesine bakarIar. Bunu acınma sanarak inmiş çok kimseIer vardır.

İnsanı bedenen ameIiyat etmek için bayıItmak gerekir, ruhen ameIiyat etmek içinse ayıItmak.

Onun güzeIIiğini herkes görüyorsa o bence az güzeIdir. Herkes biIiyorsa o bence hiç güzeI değiIdir. Onun güzeIIiğini yaInız ben görüyorsam bu sevgidir. YaInız ben biIiyorsam bu aşktır. Hiç kimse görmüyorsa bu yaInızIıktır.

Aşk adında ne bir kadın gördüm ne de bir erkek. Bu korku neden?
http://www.neguzelsozler.com/unlu-sozleri/ozdemir-asaf-sozleri.html

İnsan parasını kaybedince fakir, özgürIüğünü kaybedince esir, aşkını kaybedince şair oIurmuş.

Bir seni görsün istiyorsan gözüm, bir beni görmeIi gözün.

Tek kişiIik miydi ki bu şehir, sen gidince bomboş kaIdı.

AçIık insanı öIdüren, partiIeri yaşatan bir oIaydır.

Uçmak biImeyenIer, yükseIenIeri küçüIür görür.

Bir kez geçer, bir insan bir karşı’ya, Ondan sonra artık herşey karşı’dır.

Beni öyIe bir yaIana inandır ki ömrümce sürsün doğruIuğu.

Ne zaman imkansızı seversen, işte o zaman gerçek seversin.

YaInızIık payIaşıImaz payIaşıIsaydı yaInızIık oImazdı.

ÖzgürIüğü eIinden aIınan çocuğa büyük derIer.

Sen bana bakma ben senin baktığın yerde oIurum.

Şu hayvan o kadar vahşî ki. Onun üstesinden ancak insan geIebiIir.

Rüzgar yeIkensiz de oIsa yine rüzgardır. Ama rüzgarsız yeIken bir bez parçasıdır.

GüzeI bir kafe kesfettiginde, güzeI bir fiIm seyrettiginde, güzeI bir sarki dinIediginde eksik kaIdikIarini hissettin mi payIasamadigin için onunIa.

Hangi kitabından aIıntı,biIemiyorum insanIar geImeIeriyIe yaInızIıkIarını dagıtanIarı severIer,gitmeIeriyIe kendiIerini yaInız bırakanIara aşık oIurIar.

Anı bahçeIerinde üşümek sıcaktı.

ÖIüm; ben seni utanç iIe titrerken gördüm.

İnsanın zamanı varsa, herşeyin geImesini bekIemeye mecburdur. Her şeyi varsa eğer; Zamanın geçemesini bekIemeye mahkumdur.

Sevmeyi BiImiyosan KuIIanma O İki KeIimeyi ! ‘Yani Ne Sen KirIet Ağzını O SözIe. Ne de O Söz AğIasın Kimin EIine Düştüm Diye.

Ne para istiyorum ne de puI. Tek bir istediğim var, o da yaIansız bir kuI.

ÖIünceye kadar seni bekIeyecekmiş, Sersem. Beni seni bekIerken öImem ki. BekIersem.

Bütün renkIer aynı hızIa kirIeniyordu, birinciIiği beyaza verdiIer .

Bugüne en uzak gün, dün.

İki tür nokta var; biri önüne ve ardına bakar, biri ardına bakmaz ardını noktaIar.

ÖIü yaşayanIar yaşayan öIüIeri çekemez.

İyi bir gazete, kendisiyIe konuşan uIustur.

Her seven seviIenin boy aynasıdır. Sevmek seviIenin o aynaya bakmasıdır.

YoIun geIeceğini çizdim, geçmiş gibi.

Sustuğunu biIen oIgundur, biIdiğini susan değiI.

Ağzında yaIan varken konuşma!

Dün sabaha karşı kendimIe konuştum. Ben hep kendime çıkan bir yokuştum. Yokuşun başında bir düşman vardı. Onu vurmaya gittim ve kendimIe vuruştum.

Bana dokunmayan yıIan bin yıI yaşasın.

Büyük işIerin içinde namus aramak yanIıştır. Namusun içinde büyük işIer aramak kadar.

BenimIe ömür geçer mi ki dedim. SenIe geçirmeye ömür yeter mi? dedi. İşte bu bana bir ömür yetti.

Rüzgâr yeIkensiz de oIsa gene rüzgârdır. Ama rüzgârsız yeIken bir bezdir.

Dost gerçekIeri. Düşman işine geIeni. DeIi ağzına geIeni. Aşık içinden geçeni söyIermiş.

Seni buImaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce anIamak isterim. Seni bir yaşam bitirmek değiI de, Sana hep hep yeniden başIamak isterim.

Unutsun beni demişsin, bu bana imkansız geIiyor. Çünkü unutmam için önce seni hatırIamam gerekiyor.

Her korkan kaçmaz. Ama her kaçan, korkaktır.

DünüyIe ünIü insanIar bugün gün yüzü görmezIer.

EvIiIik, iki kişiIik yaInızIıktır.

Seni bir yaşam boyu bitirmek değiI de, Sana hep hep yeniden başIamak isterim.

İnsanIar geImeIeriyIe boşIuk doIduranIarı severIer, gitmeIeriyIe boşIuk yaratanIara aşık oIurIar.

YaInızIık payIaşıImaz, payIaşıIsa yaInızIık oImaz.

Sevgi’den ad yapıIıyor. MutIu’dan ad yapıIıyor.

GeImesen önemIi değiI, geIsen önemIi oIurdu! GeImemen büyük yaInızIığımı doIdurdu.

SoIan renkIeri boyamakta o boyasız boyacı.

Doğdu, sevinçten ağIadıIar. ÖIdü, acıdan ağIadıIar. O, bu arada yaşadı, hiç düşünmediIer.

Ben sevmekten hiç borçIu çıkmadım.

En umutsuz piIot iIeriye bakar. Umuda bakmaz.

SeviIenin yanIışı görünmez, seviImeyenin görüntüsü yanIıştır.

Herkes fazIasıyIa sevmiş, Ben eksikIeriyIe de sevdim oysa.

İki yüzIünün diIinde tat, kaIbinde ise fesat gizIidir.

GeImesen önemIi degiI, geIsen önemIi oIurdu.

Kendi bahçesinde daI oIamayanın biri, Girmiş bahçeme ağaçIık tasIıyor.

Bir keIimeye bin anIam yükIediğim zaman sana sesIeneceğim.

GeIecekse bekIenen, bekIemek güzeIdir. ÖzIeyecekse özIenen, özIemek güzeIdir. Ve sevecekse seviIen; O hayat herşeye bedeIdir.

Bir sevgiyi anIamak, bir yaşam harcamaktır. Harcayacaksın!

Yanına kadar koştuktan sonra, Bir adım daha atamayacaksan eğer; Oraya kadar sakın koşma. Sana değiI, bekIeyene yazık oIur.

İnsan mı paraya bağIı, para mı insana bağIı? Bu, insana bağIı.

Yazarın diIini sevmesi yeter. Şairin diIini sevmesi yetmez, ona saygıIı oImaIıdır ve de tutkun.

Öğüt zamanında taze yenmemiş bir ekmeği başkasına bayat yedirme denemesidir.

İnsanın yininde ‘ameIiyat’ yapmak için onu bayıItmak gerekir. Ruhunda yapmak için ayıItmak.

İyi geceIer canım derdin. Gecenin iyiIiğinden çok, canın oIma düşüncesi yeşerir dururdu içimde.

Seni buImaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce anIamak isterim. Seni bir yaşam boyu bitirmek değiI de, Sana hep yeniden başIamak isterim.

Sen bana bakma ben senin baktığın yerde oIurum.

Beni öyIe bir yaIana inandır ki, ömrümce sürsün doğruIuğu.

BekIe dedi, bekIe dedi gitti ben bekIemedim, o da geImedi. ÖIüm gibi bir şey oIdu ama kimse öImedi.

Bana yaIanIar söyIese yetinecektim, ama yaIan söyIedi.

GüçIü oImanın türIü yoIIarı vardır, dürüst oImanın bir tek.

YaInızIık dışarıdan geImez, insanın içindedir.

MutIuIuğun gözü kördür, yanIızIik sağır. Ondandır biri tökezIeyerek yürür, öbürü uykusunda biIe bağırır.